2018 AOKA HAZAVA NY RESAKA Élection présidentielle 2018 Les jeux doivent être claires et transparents pour tous Madagascar aux malgaches

Naongana noho ireto antony manaraka ireto:

- Be loatra ireo lalana vita  ka afaka mamoaka vokatra ireo tantsaha na borety aza no ananany

- Lasa lavitra loatra ny fanamboarana ilay sopitra fitahiriza-mbary natsangana tao Ambatondrazaka izay natao hahazoana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ho an’ny malagasy

- Be loatra ireo mpianatra mahay tafavoaka niverina antanindrazana ka mety hampivoatra ny farim-pahaizan’ny mpamokatra malagasy

- Nanomboka nahaleo-tena ny Jirama ary nanomboka tsy nindrana vola intsony amin’ireo « investissements »fampandrosoana ny orin’asa sy ny fanapariahana ny herin’aratra eran’ny nosy

- Be ireo làlam-barotra azon’i Air Madagascar ary efa tsy nanana trosa intsony koa ny orin’asa

- Nihamatanjaka ny fiarovana ny tontolo iainana ka nihatery ireo fanondranana antsokosoko ny harem-boajanahary rehetra toy ny « bois de roses », sokatra, volamena…

Nanongam-panjakana, heloka bevava izay tsy mbola nandalo fitsarana hatramin’izao

- Lasa niafina tany amin’ny maso ivoho frantsay rehefa notadiavin’ny mpitandro filaminana hampiharana ny lalàna mikasika ny fanonganam-panjakana

- Nanome alalana ireo kôlonely hibaiko Jénéraly, heloka bevava tsy azo atao eo anivon’ny tafika

- Nandroba ireo sopitra rehetra nitsinjovana ny vodiandro merika napetraky ny filoha hitsinjovana ny vahoaka

- Nanao gaboraraka ny orin’asa Jirama ka nampitontongana izany tanteraka

- Nivarotra ny aéroport de Madagascar Ivato tamin’ny aéroport de Paris

- Nanimba tanteraka ny lalam-barotry ny Air Mad ka nampitotongana izany tenteraka

- Nikapa ireo harena voajanahary rehetra ary nanondrana izany tamin’ny fomba farany izay ratsy indrindra

Anisan’ireo 109 niray tsikombakomba tamin’ny fanonganam-panjakana. Heloka bevava helohin’ny lalàna nefa mbola tsy notsaraina hatreto

- Henatra ho an’ny malagasy manantsaina rehetra. Ataon’ny olona fiomehezana any ivelany satria na manoratra kabary ho an’ny tenany tsy hainy

- Voafidy tamin’ny fomba tsy mazava

- Mandainga amin’ny vahoaka lalandava: ny harena voajanahary dia gaboraraka hatreto, ny asan-dahalo mirongatra na dia be aza hono ny  « niova fo »…

- Mampagalatra ny Jirama amin’ny alan’ny fahatapahanjiro nefa fampiakarana ny sandany

- Nivarotra ny Air Madagascar amin’ny mpanjanaka ankintsirano izao

- Nampitotongana tanteraka ny tanindrazana ho any amin’ny fahantrana, laharana fahatelo amin’ny farany mahantra isika izao

MIHEVERA VAO MIFIDY FA NY HOAVIN’NY FIRENENA NO EO AMPELATANANAO MANDEHANA MIFIDY FA ZONAO IZANY AROVY IZANY ZO IZANY SATRIA IZAY NO MAHA-OLONA ANAO Tandremo fa mamafy lainga indray ireo mpandrava hanafoanana ny fifidianana

Be ny fampanantenana izay lazaina hatao ao anatin’ny andro vitsy, aoka heverina akaiky ihany….

Miasa miaraka amin’ny K25

Firaisan-kina no hery

50 taona nanaovana coopération économique niaraka tamin’ny frantsay dia hitanao amin’ny sary manaraka eto ny vokany. Jereo tsara ny fiavian’ireo olona ao amin’ny IEM fa na mbola omena 50 taona manaraka aza dia ho hitanareo fa mbola toy io hitanao eto ambany io ihany no hitranga. Mihevera rehafa mifidy fa aza entim-po be eny ihany sao dia manenina.

Ny fitiavana no ambony indrindra…?

Fitiavana inona ?

Inona no atao hoe fanonganam-panjakana ?

Tsy nisy fanonganam-panjakana hoy Andry Rajoelina. Tadidio tsara…

Rehefa tena fampandrosoana ny ao andohan’ny filoha iray dia hita mivantana eo amin’ny tanindrazany izany.

Tsy tahaka ny fampanatenana poak’aty ataon’ny sasany. Mihevera, jereo tsara iza no mpanagana, ary iza no mpandroba ny efa natsangana. Anao ny safidy !

Dihy sy tsinjaka no ataon’ny sasany fampielezan-kevitra manerana ny nosy. Hevero inona ny antony.

Mahaiza mandinika fa aza dia atao kilalao ny fiainam-pirenena. Ireo rehatra milaza fa mamira-piratra ny hoavy rehefa izy no mitondra dia aoka heverina. Izay milaza kosa amin’ny alalan’ny asa no ahazoana mandroso, ireo ihany dinihina ny aminy.

Valalan’amboa ho an’ny sasany nefa mpitarika mahay hoy ny hafa…

Hevero ny ho avin’ny firenena, mahaiza misafidy

Nopotehiny ny firenena dia avy eo izy tonga hamonjy…

Ampy izay ny mangataka re! Aoka isika hiasa, hiasa tsara, hiasa mafy, hiasa hoan’ny tanindrazana…

Mifohaza ry taniko. Aoka isika tsy hanaiky ny lainga intsony isika… Azontsika atao ny mamerina ny hajan’ny razam-bentsika…

Tsy mety intsony ny mieritreritra fa tsy maintsy mahantra isika. Azontsika atao tsara ny miverina amin’ny fahalebiazan’ireo Ntaolo…

Mahaiza mifidy, antsika i Madagasikara.

Mpanagana

Aza misy matoritory fa taomy ny namana rehetra. Kihondalana ho an’ny Nosy izao andalovantsika izao.

Azonao arahimaso akaiky ny fizotran’ny fifidianana eto ambany eto. Raha misy tranga mampiahiahy dia aza misalasala ny milaza izany amin’ny tompon’andraikitra akaiky.